21 Haziran 2024

TED ANKARA KOLEJİ SPOR GAZETESİ

CUMHURİYET RUHUYLA DAİMA

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu olarak Beden Eğitimi ve Spor Derslerindeki temel amacımız öğrencilerimize;

  • Sa?l?k için spor bilincini kazand?rmak,
  • Fiziksel aktiviteler yapt?rarak temel hareket ve birle?tirilmi? hareket becerilerini kazand?rmak,
  • Tak?m ve bireysel sporlara ait özelle?mi? hareket becerilerini kazand?r?p bu sporlarla ilgili teorik bilgilendirmeler yapmak,
  • Spor kültürünü kazand?rmak, 
  • Mustafa Kemal Atatürk’ün spora ve sporcuya verdi?i önemi kavratmak,
  • Milli bayram ve resmi törenlerde sportif faaliyetler sergilemesine katk? sa?lamakt?r.

Bu amaç do?rultusunda okulumuz Beden E?itimi ve Spor dersi müfredat?nda yer alan hareket, zindelik ve ki?isel-sosyal geli?im ö?renme alanlar?na ait kazan?mlar? ö?rencilerimize aktarmak için çal??malar yap?lmaktad?r.

Beden E?itimi ve Spor Zümresi olarak her e?itim-ö?retim y?l?nda I. ve II. dönem ba??nda olmak üzere ö?rencilerimize fiziksel uygunluk ölçüm testleri uygulamaktad?r. Dünya standartlar?n? baz alarak yap?lan ölçümler sonras?nda ö?rencilerimize geri bildirimler verip fiziksel uygunluk düzeylerini iyile?tirici ve koruyucu egzersiz önerilerinde bulunulmaktad?r. 

Sa?l?kla ilgili fiziksel uygunluk ölçüm içeri?i: Boy-kilo ölçümü, esneklik ölçümü, mekik testi, ??nav testi ve mekik ko?usu testi. 

Yukar?da belirtmi? oldu?umuz ö?renme alanlar?m?zdan yola ç?karak;

Temel hareket ve birle?tirilmi? hareket becerilerinin kazand?r?lmas?, sa?l?k ve zinde olmak için ihtiyaç duydu?u fiziksel aktivite düzeyini belirlemesi için 5. ve 6. s?n?flar?m?zda ö?rencilerimize yol gösterip buna uygun olarak fiziksel aktivite yapmalar? sa?lan?lmaktad?r. 

Temel hareket ve birle?tirilmi? hareket becerilerinin kazand?r?lmas?n?n yan? s?ra 7. ve 8. s?n?f ö?rencilerimize bireysel ve tak?m sporlar?na ait özelle?tirilmi? hareket becerilerini kazand?r?lmas? amaçlanmaktad?r. 

Tüm s?n?f düzeylerimizde, ö?rencilerimizin ki?isel ve sosyal gelil?imlerine katk? sa?lamak amac?yla farkl? spor bran?lar?nda s?n?flar aras? turnuvalar ve etkinlikler düzenlenilmektedir. TED Ankara Koleji Vakf? Özel Ortaokulu olarak yakla??k 15 spor bran??nda ve 25 farkl? kategoride okullar aras? spor müsabakalar?nda 500 ö?renci ile okulumuz temsil edilmektedir.